Rozporządzenie (UE) 2023_2055 Mikrodrobiny plastiku - ograniczenie 78

W dniu 25 września 2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie (UE) 2023/2055 zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i wprowadzające ograniczenie nr 78 dotyczące mikrocząstek polimerów syntetycznych. Wszystkie produkty Sirmax - dostarczane w postaci plastikowych granulek - spełniają definicję syntetycznych mikrocząstek polimerowych.

 

 

Pobierz deklarację

246 KB - Format pdf

EPA TSCA sekcja 6(h)

Zgodnie z amerykańską ustawą o kontroli substancji toksycznych (TSCA), zmienioną ustawą Franka R. Lautenberga o bezpieczeństwie chemicznych w XXI wieku, 6 stycznia 2021 roku agencja EPA wydała pięć przepisów końcowych w sprawie redukcji narażenia na pewne trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne substancje chemiczne (PBT). EPA zakazuje wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji i importowania substancji wymienionych w sekcji 6(h) ustawy TSCA, chyba że ich stosowanie jest wyraźnie wyłączone z zakazu.

 

Pobierz deklarację

196 KB - Format pdf

Deklaracja dotycząca minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

Na mocy Rozporządzenia UE nr 2017/821 z 17 maja 2017 roku (Rozporządzenie o minerałach z obszarów dotkniętych konfliktami) od roku 2021 na unijnych importerów określonych minerałów i metali nałożone zostaną nowe obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw. Podobne zapisy znajdują się także w amerykańskiej ustawie Dodda-Franka.

Pobierz deklarację

222 KB - Format pdf

Deklaracja dotycząca ftalanów

Ftalany to rodzina związków chemicznych stosowanych w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikatory. Niektóre z nich mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Sirmax nie używa takich substancji w swoich procesach produkcyjnych.

Pobierz deklarację

285 KB - Format pdf

Deklaracja dotycząca PFOA/PFOS

Związki per- i polifluoroalkilowe (PFAS) to obszerna rodzina syntetycznych związków chemicznych, które mają liczne zastosowania w różnych obszarach życia i są obecne w środowisku. Te fluorowane substancje są wyjątkowo odporne na rozkład i mogą akumulować się w środowisku, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia.

Statement_PFAS BIOCOMP products

212 KB - Format pdf

Deklaracja dotycząca bisfenolu A – BPA

Bisfenol A (BPA) to związek często wykorzystywany w produkcji tworzyw sztucznych, żywic i papieru termicznego. Ze względu na swoje toksyczne oddziaływanie na reprodukcję bisfenol A został sklasyfikowany przez UE jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy. Z tego powodu istnieje też wiele ograniczeń dotyczących wykorzystywania i obecności BPA w produktach.

Pobierz deklarację

212 KB - Format pdf

Deklaracja dotycząca lotnych związków organicznych – LZO

W 1998 roku Rada Federacji Szwajcarskiej wprowadziła cło uzależnione od zawartości lotnych związków organicznych w produkcie.

Pobierz deklarację

167 KB - Format pdf

Parametry formowania wtryskowego

ProduktPobierz
ISOBLEND/DAFNEBLEND: stop poliwęglanu z absPobierz arkusz danych
ISOCLEAR/DAFNELOY: poliwęglanPobierz arkusz danych
ISODUR/DAFNELOY: politereftalan butylenuPobierz arkusz danych
ISOGLAS/DAFNELOY D: polimetakrylan metylu Pobierz arkusz danych
ISOFIL/DAFNELEN: polipropylen z wypełniaczami mineralnymiPobierz arkusz danych
GREEN ISOFIL: pochodzący z recyklingu polipropylen z wypełniaczami mineralnymiPobierz arkusz danych
ISOFLEX/ISOPLEN: polipropylen bez wypełniaczyPobierz arkusz danych
ISOFORM/DAFNELAN: polioksymetylenPobierz arkusz danych
ISOGLASS/DAFNELEN: polipropylen wzmocniony włóknem szklanymPobierz arkusz danych
ISONYL 6/DAFNEMID 6: poliamid 6Pobierz arkusz danych
ISONYL 66/DAFNEMID 66: poliamid 66Pobierz arkusz danych
ISORYL: tlenek polifenylenuPobierz arkusz danych
ISOSTYR/DAFNESTYL: polistyrenPobierz arkusz danych
ISOTER/DAFNELAC: terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowyPobierz arkusz danych

Tabele odporności chemicznej

 Oceny jakościowe odporności mieszanek polimerowych Sirmax na działanie różnych związków chemicznych o różnych stężeniach i w różnych temperaturach.

Pobierz deklarację

167 KB - Format pdf