Gromadzimy wybrane dane osobowe Użytkowników korzystających z niniejszej Witryny.

Niniejszy dokument można wydrukować w celach referencyjnych, wybierając polecenie Drukuj w ustawieniach przeglądarki.

 

Właściciel i Administrator danych osobowych

Sirmax Spa – Viale dell'Artigianato, 42-35013 Cittadella (PD)

Adres e-mail Właściciela danych: privacy@sirmax.com; marketing@sirmax.com;

 

 

Rodzaj gromadzonych danych
 

Ta Witryna, lub za pośrednictwem stron trzecich, gromadzi następujące dane: informacje o plikach cookie, dane dotyczące użycia, imię, nazwisko, adres e-mail, inne rodzaje danych, dane szczególne (obszar „Kariera”), obszar zainteresowań, płeć, numer telefonu, zawód, adres, kraj, województwo, kod pocztowy, miasto, strony internetowe odwiedzone w ramach Witryny.
Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w objaśnieniach wyświetlanych wraz z formularzami służącymi do gromadzenia danych.

 

Dane osobowe mogą zostać podane przez Użytkownika lub, w przypadku danych dotyczących użycia, gromadzone automatycznie podczas skorzystania przez Użytkownika z niniejszej Witryny.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę Witrynę są obowiązkowe, a brak ich podania może uniemożliwić świadczenie usług. W przypadkach, gdy w Witrynie wyraźnie zaznaczono, że niektóre dane nie są obowiązkowe, Użytkownik może nie przekazywać tych danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania usług.
W przypadku braku pewności co do obowiązkowości konkretnych danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Właścicielem danych.

 

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Witrynę lub przez Właścicieli usług wykorzystywanych przez tę Witrynę ma na celu, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Zasadach dotyczących plików cookie (jeśli są dostępne), świadczenie usługi żądanej przez Użytkownika.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Witryny i potwierdza, że posiada zgodę danej osoby trzeciej na przekazanie danych Właścicielowi.

 

 

Sposoby i miejsce przetwarzania danych

 

Metody przetwarzania

 

Właściciel podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych.
Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi IT oraz zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. W niektórych przypadkach dostęp do danych, oprócz Właściciela, mogą mieć określone typy osób odpowiedzialnych za działanie Witryny (z działów administracji, sprzedaży, marketingu, prawnego, administracji systemem) lub podmioty zewnętrzne (takie jak podmioty świadczące usługi techniczne, listonosze, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacji) wyznaczone, w razie potrzeby, przez Właściciela jako podmioty przetwarzające dane. Zaktualizowaną listę tych podmiotów można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania
Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika Witryny, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

 • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w jednym lub więcej konkretnych celów. Uwaga: W niektórych jurysdykcjach Właściciel może mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, dopóki Użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu („rezygnacja”) bez konieczności posiadania zgody lub przestrzegania jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych osobowych.

 • Przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych.

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu.

 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Właściciela lub strony trzeciej.

 • W każdym przypadku Właściciel wyjaśni konkretną podstawę prawną przetwarzania, a w szczególności określi, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym bądź umownym, czy też warunkiem zawarcia umowy.


Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.
 

W zależności od lokalizacji Użytkownika jego dane mogą zostać przekazane do innego kraju niż kraj Użytkownika. Informacje o miejscu przetwarzania przekazanych danych znajdują się w części zawierającej szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma również prawo poznać podstawy prawne przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa zastosowanych przez Właściciela w celu zabezpieczenia danych.

Jeśli takie przekazanie będzie miało miejsce, Użytkownik może dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznając się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu lub wysyłając zapytanie do Właściciela na adres podany w części z danymi kontaktowymi.


Czas przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak długo jest to wymagane do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
Z tego powodu:

 • Dane Użytkownika będą przechowywane do czasu, gdy dana umowa lub zobowiązanie przedumowne zostaną w pełni wykonane.

 • Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Szczegółowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów Właściciela można znaleźć w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub uzyskać, kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel ma prawo przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie przechowywanie i tylko do czasu wycofania takiej zgody. Dodatkowo Właściciel ma obowiązek przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego lub na żądanie organu nadzorczego.
 

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe użytkownika zostaną usunięte. W związku z tym po upływie okresu przechowywania użytkownik nie może już skorzystać z prawa do dostępu, prawa do usunięcia, prawa do sprostowania i prawa do przeniesienia danych.

Cele przetwarzania
Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia usług, wypełnienia jego zobowiązań prawnych, realizacji wniosków o egzekwowanie prawa, ochrony jego praw i interesów (lub praw i interesów Użytkowników bądź osób trzecich), wykrywania wszelkich złośliwych lub oszukańczych działań, a także w celu: przeprowadzania analiz, kontaktowania się z Użytkownikiem i interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi.
Szczegółowe informacje na temat danych osobowych wykorzystywanych do każdego z tych celów znajdują się w części „Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

 


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy wykorzystaniu następujących usług:

 • Analiza

Usługi opisane w tej części umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania Użytkownika.

 

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited („Google”), w zależności od lokalizacji, z której użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny. Google wykorzystuje zgromadzone dane do śledzenia i badania korzystania z Witryny, przygotowywania raportów dotyczących działań wykonywanych w Witrynie oraz udostępniania tych raportów innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zgromadzone dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Przetwarzane dane osobowe: informacje o plikach cookie, dane dotyczące użycia.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatnościWycofanie zgody; Irlandia – Polityka prywatnościWycofanie zgody. Członek programu Privacy Shield.

 

 

Kontakt z Użytkownikiem

Formularz kontaktowy (ta Witryna)

Wprowadzając swoje dane w formularzu kontaktowym, Użytkownik zezwala Witrynie na wykorzystanie tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o informacje, wycenę lub jakikolwiek inny rodzaj wniosku wskazany w nagłówku formularza.
Przetwarzane dane osobowe: adres; miasto; kraj; województwo; adres e-mail; obszar zainteresowań; imię; płeć; nazwisko; numer telefonu; zawód; kod pocztowy, inne rodzaje danych, strony internetowe odwiedzone w ramach Witryny.


Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio z poziomu tej Witryny.
Interakcje i informacje uzyskane za pośrednictwem Witryny zawsze podlegają ustawieniom prywatności skonfigurowanym przez Użytkownika w danej sieci społecznościowej.
Usługa tego rodzaju może nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownik nie korzysta z tej usługi.
Aby mieć pewność, że dane przetwarzane w Witrynie nie są łączone z profilem Użytkownika, Użytkownik powinien wylogować się z odpowiedniej usługi.

 

Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową LinkedIn zarządzaną przez LinkedIn Corporation.
Przetwarzane dane osobowe: informacje o plikach cookie, dane dotyczące użycia.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności. Członek programu Privacy Shield.


HR

Wprowadzając swoje dane w formularzu kontaktowym, Użytkownik zezwala Witrynie na wykorzystanie tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o informacje jakikolwiek inny rodzaj wniosku wskazany w nagłówku formularza.
Przetwarzane dane osobowe: adres; miasto; kraj; województwo; adres e-mail; obszar zainteresowań; imię; płeć; nazwisko; numer telefonu; zawód; kod pocztowy, inne rodzaje danych, strony internetowe odwiedzone w ramach Witryny, dane szczególne.

 

Dalsze informacje dotyczące danych osobowych

 • Analiza i prognozy dokonywane w oparciu o dane osobowe (profilowanie)

Właściciel może wykorzystywać dane osobowe i dane dotyczące użycia zgromadzone za pośrednictwem tej Witryny do tworzenia lub aktualizowania profili Użytkowników. Ten rodzaj przetwarzania danych pozwala Właścicielowi oceniać wybory, preferencje i zachowanie Użytkownika w celach określonych w odpowiedniej części niniejszego dokumentu.
Profile Użytkowników mogą być również tworzone za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, takich jak algorytmy, które mogą być dostarczane przez strony trzecie. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu.
Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się tego typu profilowaniu. Więcej informacji na temat praw Użytkownika i sposobie ich egzekwowania znajduje się z części poświęconej prawom Użytkownika.


Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują określone prawa dotyczące jego danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

 • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo wycofać wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda Użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dedykowanej części poniżej.

 • Dostępu do swoich danych. Użytkownik ma prawo dowiedzieć się, czy jego dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych danych.

 • Sprawdzenia i sprostowania danych. Użytkownik ma prawo do weryfikacji poprawności swoich danych oraz zażądania ich aktualizacji lub poprawienia.

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych. Użytkownik ma prawo, w określonych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzać danych Użytkownika w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.

 • Usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo, w określonych okolicznościach, zażądać od Właściciela usunięcia swoich danych osobowych.

 • Otrzymania swoich danych i przekazania ich innemu administratorowi. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przekazać je innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy, której Użytkownik jest częścią, lub na podstawie zobowiązań przedumownych.

 • Wniesienia skargi. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

 

Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych

W przypadku przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy Właściciela, Użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych osobowych dotyczących danej szczególnej sytuacji, podając uzasadnienie sprzeciwu.
Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że jeśli jego dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, może w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu.

 

Jak skorzystać ze swoich praw?

Wszelkie żądania wynikające z przysługujących Użytkownikowi praw Użytkownik powinien kierować do Właściciela, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania takie są realizowane bezpłatnie i rozpatrywane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 

Cookie Policy


Zasady dotyczące plików cookie

Ta Witryna korzysta z plików cookie oraz innych identyfikatorów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Zasadach dotyczących plików cookie.

 

Dodatkowe informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne
Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela do celów prawnych w sądzie lub w trakcie przygotowań do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z Witryny lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia jego danych osobowych na żądanie organów publicznych.


Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych Użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Witryna może na żądanie udostępniać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.


Dzienniki systemowe i konserwacja
Niniejsza Witryna i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić do celów eksploatacji i konserwacji pliki rejestrujące interakcje z niniejszą Witryną (dzienniki systemowe), wykorzystując w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).


Informacje niezawarte w niniejszej polityce
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych zamieszczonych na początku niniejszego dokumentu.


Obsługa żądań „Do Not Track”
Niniejsza Witryna nie obsługuje żądań „Do Not Track”.
Informacje na temat tego, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta witryna, obsługuje żądania „Do Not Track”, należy zapoznać się z polityką prywatności danej usługi.


Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w Witrynie i/lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich dostępnych Właścicielowi danych kontaktowych. Zdecydowanie zalecamy częste sprawdzanie tej strony, zwłaszcza podanej na dole daty ostatniej modyfikacji.

 

Jeżeli zmiany będą miały wpływ na przetwarzanie dokonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel poprosi Użytkownika o wyrażenie nowej zgody, o ile będzie to wymagane.

 

 

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (inaczej dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym numerem PESEL – pozwalają na identyfikację osoby fizycznej.


Dane dotyczące użycia

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Witryny (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej Witrynie), obejmujące m.in.: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkownika korzystającego z Witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas wysłania żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, opcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji odwiedzanych stron, oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.


Użytkownik

Osoba korzystająca z Witryny, tożsama – o ile nie określono inaczej – z osobą, której dotyczą dane.


Osoba, której dotyczą dane

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.


Podmiot przetwarzający dane (inaczej podmiot nadzorujący dane)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.


Administrator danych (inaczej Właściciel danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania niniejszej Witryny i korzystania z niej. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest tożsamy z Właścicielem niniejszej Witryny.


Witryna (inaczej Aplikacja)

Środek, za pośrednictwem którego dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane.


Usługa

Usługa realizowana przez tę Witrynę w sposób opisany w odpowiednich warunkach korzystania (jeśli są dostępne) oraz w tej witrynie/aplikacji.


Unia Europejska (UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej znajdujące się w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Pliki cookie

Małe zbiory danych zapisywane na urządzeniu Użytkownika.

 

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane na podstawie art. 13/14 Rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Witryny.

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2022