Postępujemy odpowiedzialnie. Zawsze.

Sirmax przestrzega swojego Kodeksu etycznego definiującego zrównoważone zasady moralne i społeczne.

Kodeks etyczny Sirmax definiuje normy społeczne i etyczne obowiązujące wszystkich interesariuszy naszej firmy. Opisuje naszą misję i wizję, kluczowe wartości oraz przyjęty model biznesowy.

Do wyznawanych przez nas wartości należą m.in. równość, sprawiedliwość, poufność, dbałość o ludzi i środowisko, uczciwość, bezstronność i przejrzystość. Te niekwestionowalne wytyczne stanowią fundament wiarygodności naszej firmy.

Kodeks etyczny Sirmax jest dostępny do pobrania w językach włoskim, angielskim, polskim oraz portugalskim.